A szolnoki Alföld páholy páholyháza

Innen: Szabadkőműves Wiki

[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


αPáholyház
Alföld
Alföld
A páholyház egykor
A páholy neve Alföld
Helység Szolnok
Tervező
Az építés ideje
A felszentelés ideje 1892. évi május hó 21.
Egykori címe Vár, Nagy Józsefné féle ház
Új címe
Alföld
Alföld
A páholyház új képe


Az első páholyház története[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

...néhány nap alatt kieszközölvén a Nagypáholytól az ideiglenes munkaengedélyt, első érdemleges és megnyitó munkáját 1891. évi novemberben tartotta meg saját, a rítusnak teljesen megfelelő módon felszerelt páholyhelyiségében.
Kelet 1895, 283. oldal.

Erről részletesebben szól Szontágh Jenő:

Kibéreltetett páholy helyiségül a várban levő és akkoriban özv. Nagy Józsefné tulajdonát képező ház, mely megfelelően átalakíttatott, a Nagypáholytól érkezett és kiegészített és kijavított felszerelő tárgyakkal berendeztetett, felfogadtatott és később (november 7-én) szabályszerűen felvétetett a kisegítő testvér, kinek gondozására a páholyház bízatott.
Szomtágh 1902, 15. oldal.

A Keletben 1895 végén szó esik a páholyház megvásárlásáról és kibővítéséről:

A páholy stabilizálása és jövőjének biztosítása czéljából megvásároltuk a páholy házat és az „Alföld“ páholynak erre vonatkozó tulajdonjogát telekkönyvileg bekebeleztettük. A páholyház megvásárlásánál igen ecclatáns módon nyilatkozott meg a testvérek áldozatkészsége, melynél fogva 4160 frtot bocsátottak kamat nélküli kölcsön gyanánt a páholy rendelkezésére.

Hogy a páholy még kellemesebb otthona legyen a testvéreknek, elhatároztuk a páholyház megfelelő kibővítését, ami valómínűleg már a legközelebbi évben — a már elfogadott terv szerint — megtörténik.

Kelet 1895, 286. oldal.

A páholy első tíz évéről szóló munka a következőképpen írja le a páholyház megvásárlását:

De páholyunk fennállása szempontjából leglényegesebb alkotásunk a páholyház, melynek a páholy részére való megvétele fölött 1892. szeptember 3-án kezdtek a tt.'. először tanácskozni. A páholyház megvásárlásának eszméje ezen időtől kezdve nem is került le a napirendről mindaddig, mig a vétel 1893. márczius 1-én tényleg meg nem történt és a ház tulajdonjoga az »Alföld« czimű szabadkőmüves-páholy nevére telekkönyvileg be nem kebeleztetett.

A ki ismeri a szolnoki lakásviszonyok mizériáit, érteni fogja, mily életbevágó kérdés volt az »Alföld« páholyra nézve — a páholy stabilizálása szempontjából — az, hogy megfelelő és állandó helyisége legyen, hogy a gyakori lakásváltoztatástól, hurczolkodástól s az azzal járó kellemetlenségektől megkímélve maradjon. Ez pedig csakis a páholyháznak örök áron való megvétele által vált lehetségessé.

A páholyház megvételénél nyilatkozott meg a testvérek áldozatkészsége oly mérvben, hogy annak értékét magasztaló szavakkal csak csökkentenők. A páholyház vételárának -40%-át a testvérek bocsátották a páholy rendelkezésére kamat nélküli kölcsönök gyanánt, melyeknek nagyobb részét azóta a tt.'. a páholynak ajándékozták. Csakis a tt.'. ezen áldozatkészsége tette lehetővé a pábolyház megvételét.

Az 1901. évben újból megnyilatkozott a tt.'. áldozatkészsége, mely lehetővé tette, hogy a páholykincstár megterheltetése nélkül a páholyház rennováltassék és villanyvilágításra berendeztessék.

Szomtágh 1902, 79-81. oldal.

A Keletben megjelenő munkanaptárakban a páholyösszejövetelekről a következő információ szerepelt:

Szolnok: „Alföld“ (vár, saját házában) minden hó 1. és 3. szombatján este 6 1/2 órakor.
Kelet 1895, 269. oldal.

A páholy berendezéséhez hozzátartozott egy díszes tápisz és a páholy zászlaja:

Gelléri Mórné nővér ... az «Alföld» páholy részére díszes és értékes tápiszt himzett és ajándékozott, ... mely ma is egyik értékes dísze az «Alföld» páholynak.
Szomtágh 1902, 30. oldal.
Szentélyünket a már fentebb említett tapíszon kívül egy ízléses és értékes páholyzászló ékesíti,

mely Líppe Vílmosné nővérünk ajándéka és mely 1890. évi novem�ber hó 21-én tartotl díszmunkánkban lett felavatva.

Szomtágh 1902, 81. oldal.

Jegyzetek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Források és szakirodalom[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

  • Kelet 1895: Kelet, 1895-12-31 / 12. szám
  • Szomtágh 1902: Szontágh Jenő: Tíz év, Szolnok, 1902.


Kapcsolódó szócikkek[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]

Ω