A szolnoki Alföld páholy páholyházai

[Blog]       [Hírek, események]       [Programok]       [Könyvek]       [Cikkek]       [Aukciók]       [Páholyok]       [Wiki]       [Képgaléria]       [Naptárak]       [Bibliográfia]       [Napjaink páholyai]       [Látogatói statisztikák]       [Letölthető anyagok]       [Deklaráció]       [Kapcsolatok]       [Keresések]


α

1891. októberében 16 szabadkőműves szabad ég alatt tartott első munkájában alapította meg az „Alföld“ páholyt. [1]
Páholyház
Alföld
Alföld
A páholyház egykor
A páholy neve Alföld
Helység Szolnok
Tervező
Az építés ideje
A felszentelés ideje 1892. évi május hó 21.
Egykori címe Vár, Nagy Józsefné féle ház
Új címe
Alföld
Alföld
A páholyház új képe


Az első páholyház története Szerkesztés

...néhány nap alatt kieszközölvén a Nagypáholytól az ideiglenes munkaengedélyt, első érdemleges és megnyitó munkáját 1891. évi novemberben tartotta meg saját, a rítusnak teljesen megfelelő módon felszerelt páholyhelyiségében.
Kelet 1895, 283. oldal.

Erről részletesebben szól Szontágh Jenő:

Kibéreltetett páholy helyiségül a várban levő és akkoriban özv. Nagy Józsefné tulajdonát képező ház, mely megfelelően átalakíttatott, a Nagypáholytól érkezett és kiegészített és kijavított felszerelő tárgyakkal berendeztetett, felfogadtatott és később (november 7-én) szabályszerűen felvétetett a kisegítő testvér, kinek gondozására a páholyház bízatott.
Szomtágh 1902, 15. oldal.

A Keletben 1895 végén szó esik a páholyház megvásárlásáról és kibővítéséről:

A páholy stabilizálása és jövőjének biztosítása czéljából megvásároltuk a páholy házat és az „Alföld“ páholynak erre vonatkozó tulajdonjogát telekkönyvileg bekebeleztettük. A páholyház megvásárlásánál igen ecclatáns módon nyilatkozott meg a testvérek áldozatkészsége, melynél fogva 4160 frtot bocsátottak kamat nélküli kölcsön gyanánt a páholy rendelkezésére.

Hogy a páholy még kellemesebb otthona legyen a testvéreknek, elhatároztuk a páholyház megfelelő kibővítését, ami valómínűleg már a legközelebbi évben — a már elfogadott terv szerint — megtörténik.

Kelet 1895, 286. oldal.

A páholy első tíz évéről szóló munka a következőképpen írja le a páholyház megvásárlását:

De páholyunk fennállása szempontjából leglényegesebb alkotásunk a páholyház, melynek a páholy részére való megvétele fölött 1892. szeptember 3-án kezdtek a tt.'. először tanácskozni. A páholyház megvásárlásának eszméje ezen időtől kezdve nem is került le a napirendről mindaddig, mig a vétel 1893. márczius 1-én tényleg meg nem történt és a ház tulajdonjoga az »Alföld« czimű szabadkőmüves-páholy nevére telekkönyvileg be nem kebeleztetett.

A ki ismeri a szolnoki lakásviszonyok mizériáit, érteni fogja, mily életbevágó kérdés volt az »Alföld« páholyra nézve — a páholy stabilizálása szempontjából — az, hogy megfelelő és állandó helyisége legyen, hogy a gyakori lakásváltoztatástól, hurczolkodástól s az azzal járó kellemetlenségektől megkímélve maradjon. Ez pedig csakis a páholyháznak örök áron való megvétele által vált lehetségessé.

A páholyház megvételénél nyilatkozott meg a testvérek áldozatkészsége oly mérvben, hogy annak értékét magasztaló szavakkal csak csökkentenők. A páholyház vételárának -40%-át a testvérek bocsátották a páholy rendelkezésére kamat nélküli kölcsönök gyanánt, melyeknek nagyobb részét azóta a tt.'. a páholynak ajándékozták. Csakis a tt.'. ezen áldozatkészsége tette lehetővé a pábolyház megvételét.

Az 1901. évben újból megnyilatkozott a tt.'. áldozatkészsége, mely lehetővé tette, hogy a páholykincstár megterheltetése nélkül a páholyház rennováltassék és villanyvilágításra berendeztessék.

Szomtágh 1902, 79-81. oldal.

A Keletben megjelenő munkanaptárakban a páholyösszejövetelekről a következő információ szerepelt:

Szolnok: „Alföld“ (vár, saját házában) minden hó 1. és 3. szombatján este 6 1/2 órakor.
Kelet 1895, 269. oldal.

A páholy berendezéséhez hozzátartozott egy díszes tápisz és a páholy zászlaja:

Gelléri Mórné nővér ... az «Alföld» páholy részére díszes és értékes tápiszt himzett és ajándékozott, ... mely ma is egyik értékes dísze az «Alföld» páholynak.
Szomtágh 1902, 30. oldal.
Szentélyünket a már fentebb említett tapíszon kívül egy ízléses és értékes páholyzászló ékesíti,

mely Líppe Vílmosné nővérünk ajándéka és mely 1890. évi novem�ber hó 21-én tartotl díszmunkánkban lett felavatva.

Szomtágh 1902, 81. oldal.

Jegyzetek Szerkesztés

  1. Kelet 1895, 283. oldal.

Források és szakirodalom Szerkesztés

  • Kelet 1895: Kelet, 1895-12-31 / 12. szám
  • Szomtágh 1902: Szontágh Jenő: Tíz év, Szolnok, 1902.


Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés
Páholyház
 
Alföld
A páholyház egykor
A páholy neve Alföld
Helység Szolnok
Tervező Madas Mihály
Az építés ideje 1907
A felszentelés ideje 1907. december 7.
Egykori címe Jókai u. 360.
Új címe Jókai u. 12.
 
Alföld
A páholyház új képe


A második páholyház története Szerkesztés

A páholy 1907-ben vásárolhatta meg a Jókai u. 360. számú házat. Mindenesetre ekkor bővitették egy toldaléképülettel, ami Madas Mihály szolnoki építész - akkor még kőművesmester - első munkája volt.[1]

A Kelet beszámolója a páholyház felavatásáról:

Az „Alföld“ páholy e hó 7-ikén avatta föl Jókai utcában levő új házát. A fölavatást a Nagypáholy képviseletében dr. Fekete Ignác főtitkár t. vezette. A fölavatást, helyesebben az új helyiség fölavatását követő munkán a főmesternek és páholy egyik alapítójának legidősebb fiait vették föl a szövetségbe. Az alkalomhoz mért fölvételt lapunk szerkesztője eszközölte. A szép ünnepélyen küldöttségileg volt képviselve a „Demokratia“ a páholy, mint az „Alföld“ anyapáholya és a Mezőtúri „Kossuth Lajos“ páholy (az „Alföld“ leánypáholya), végre az aradi „Összetartás“ páholy.
Kelet 1907, 316. oldal.

A Keletben megjelenő munkanaptárakban 1908-től a páholyösszejövetelekről a következő információ szerepelt:

Szolnok: „Alföld“ (Jókai u. 360. sz. saját házában), minden hó 1. és 3. csütörtökjén este 6 1/2 órakor.
Kelet 1908, 2. oldal.

Jegyzetek Szerkesztés

  1. Bojtos 2022

Források és szakirodalom Szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés


Ω